Print deze pagina

Werkplan

werkprogramma werkprogrammawerkprogrammaGPS-kernnet

Werkplan 2007 - 2008

De commissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen richt zich in haar werkzaamheden op het gebied van de geodetische infrastructuur en de referentiesystemen op de volgende thema's:

 • de nationale geodetische infrastructuur;
 • nieuwe ontwikkelingen en toepassingen;
 • internationale samenwerking.

Nationale geodetische infrastructuur

Dit is het primaire aandachtsgebied van de commissie. In Nederland zijn de volgende referentiestelsels en -systemen van belang: NAP, de Nederlandse geoïde (NLGEO2004), RD en ETRS89. Het gaat de commissie om optimale afstemming tussen en toegankelijkheid van de stelsels. Het actieve GPS referentiesysteem (AGRS) en andere permanente GPS-referentiesystemen zijn een belangrijke component van de Nederlandse geodetische infrastructuur. De rol van de actieve referentiesystemen zal in nationaal en internationaal verband steeds belangrijker worden. Nederland levert een bijdrage aan de internationale geodetische infrastructuur in de vorm van een aantal permanente GPS-stations.

Nieuwe ontwikkelingen en toepassingen

De commissie wil alle ontwikkelingen die een relatie hebben met de geodetische infrastructuur in beeld hebben en tijdig kunnen signaleren. Deze ontwikkelingen kunnen betrekking hebben op systemen zoals het Europese Galileosysteem, wetenschappelijke ontwikkelingen en analyses en nieuwe manieren van (precieze) plaatsbepaling. Daarnaast ziet de commissie aansluiting bij en samenwerking met andere disciplines (bijvoorbeeld meteorologie en telecommunicatie) als onderdeel van haar aandachtsveld.

Internationale samenwerking

Nederlandse activiteiten en samenwerking voor de geodetische infrastructuur met betrekking tot EUREF (inclusief EPN, EVS, EUVN) en IGS worden afgestemd en zo nodig voorbereid in de commissie. Doel is de nationale geodetische infrastructuur steeds een goede relatie te laten houden met de relevante Europese en mondiale geodetische infrastructuur, en het (zonodig) daartoe beïnvloeden van het internationale beleid.

Activiteiten

De commissie richt zich in de periode 2007 - 2008 op de onderstaande activiteiten.

Nationale geodetische infrastructuur

 • De inventarisatie van de GPS-infrastructuur in Nederland. In de commissie wordt informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van zowel de infrastructuur, als de gebruiksmogelijkheden van de betreffende systemen.
 • Het onderzoeksproject Organisatie geodetische infrastructuur Nederland zal door de commissie worden uitgevoerd c.q. begeleid.
 • Het volgen van de ontwikkelingen van AGRS.NL en het aanbevelingen doen voor (aanpassingen van) de inrichting er van aan de exploitanten (Kadaster en Rijkswaterstaat).
 • Het borgen van het beheer van het astronomisch-geodetisch observatorium Westerbork en het IGS-station Kootwijk, onder meer door aanbevelingen te doen over te ondernemen acties door de beheerders van beide locaties.
 • In samenwerking met de commissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie bezien of er aanpassingen nodig zijn zowel in de infrastructuur ten behoeve van bodembewegingstoepassingen, als in het uitvoeren van daarmee verbonden meetcampagnes (inclusief zwaartekrachtmetingen aan het 1-orde zwaartekrachtnetwerk).

Nieuwe ontwikkelingen en toepassingen

 • Het volgen van de ontwikkelingen voor het verbeteren van de Noordzeegeoïde (promotieonderzoek 'Mean sea level and marine geoid' i.s.m. de commissie Mariene Geodesie.
 • Het volgen van de technische ontwikkelingen op het gebied van GNSS:
  • Galileo, GPS, Glonass;
  • bezien hoe onderliggende referentiestelsels zich tot elkaar verhouden;
  • toepassingen van satellietplaatsbepalingsmethoden voor hoogtebepaling.
 • Het onderzoek naar de realisatie van een nauwkeurig verticaal datum door middel van absolute zwaartekrachtmetingen zal worden voortgezet. Hiervoor zijn door TU Delft DEOS een aantal meetcampagnes gepland met de nieuwe FG5 absolute gravimeter. Daarnaast zal ook doorgegaan worden met de continue zwaartekrachtmetingen in het station Westerbork. Deze metingen zullen worden geanalyseerd samen met data van andere sensoren die informatie leveren over verschillende geofysische processen, waaronder atmosfeer, grondwater, regenval en bodemvochtigheid. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sectie Hydrologie van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft.
 • Een onderzoek gericht op de berekening van een hoogtereferentievlak voor Nederland op grond van NAP-hoogten, ellipsoïdische hoogten, en gravimetrische hoogten wordt voortgezet. Hiervoor is een nieuwe methode ontwikkeld voor de combinatie van GPS/waterpasmetingen met gravimetrische geoïdeinformatie. De eerste resultaten laten zien dat daardoor een significante verbetering in de kwaliteit van het hoogtereferentievlak kan worden bereikt. Daardoor kan het gebruik van GPS (en in de toekomst Galileo) voor hoogtebepaling verder worden uitgebreid.
 • Het bijhouden van een actueel overzicht van lopende en gewenste onderzoeksprojecten.

Internationale samenwerking

 • Vertegenwoordiging in de IAG Commissie 1 (EUREF en ETWG), het maken van ondermeer het jaarlijkse 'National Report'.
 • Samenwerking met en het geven van Nederlandse inbreng in IGS, het internationale GPS-netwerk voor geodesie en geodynamica.
 • Het ondersteunen van operationeel overleg van Kadaster en Rijkswaterstaat met zusterdiensten in de buurlanden.

Overige activiteiten

 • Informatievoorziening via internet.
 • Het organiseren van studiemiddag(en) - eenmaal per twee jaar, de eerstvolgende in 2007.
 • Het uitvoeren en begeleiden van het onderzoeksproject Organisatie geodetische infrastructuur Nederland.
 • Jaarlijkse rapportage aan de NCG.

Lijst met acroniemen en afkortingen

 

4-6-2007