Print deze pagina

Jaarverslag 2005 Subcommissie Geo-Informatie Modellen

Top10VectorTopografische kaart 1:25.000Onderzoek naar 'geo-information processing', ITC
Onderzoek naar 'geo-information processing', ITC
Onderzoek naar 'geo-information processing', ITC
Onderzoek naar 'geo-information processing', ITCStudiedag Geo-information and computational geometry, M. van KreveldStudiedag Geo-information and computational geometry, F. PenningaStudiedag Geo-information and computational geometry, F. Penninga


Ontwikkelingen in het werkveld

De ontwikkelingen in het werkveld van de Subcommissie waren veelvuldig en ingrijpend. Dat gold bijvoorbeeld voor de richtlijn INSPIRE van de Europese Commissie. INSPIRE staat voor Infrastructure for Spatial Information in Europe en is het initiatief voor een Europese Spatial Data Infrastructure (ESDI) voor de uitwisseling van gegevens tussen de publieke sectoren met een ruimtelijke component. Hoewel afronding van de in 2005 geitieerde harmoniseringoperaties nog geruime tijd zal nemen, wordt in diverse implementatie- en onderzoekprogramma's al gestreefd naar de invulling van principes en regels van INSPIRE. Dat geldt ook voor het programma Cross-border Geodata Infrastructure (X-GDI), dat in het verslagjaar met de aanbesteding van het programmamanagement van start ging, en voor Ruimte voor Geo-Informatie (RGI), dat in 2004 gestart is maar waarvoor uitvoerende projecten in 2005 zijn begonnen. Tevens vindt in Europese context, onder andere in het in 2005 voor voorstellen opengestelde programma eContentPlus van de Europese Commissie, implementatie plaats van de concepten die ook door INSPIRE gepropageerd worden.

Tegelijkertijd manifesteert het bedrijfsleven zich duidelijker in het Bedrijvenplatform Geo-Informatie en zijn bij de overheid ontwikkelingen aan de gang, zoals de besluitvorming rond de Basisregistraties, die hun invloed op het werkveld van de Subcommissie zullen beïnvloeden. De discussie over de toekomstige gecombineerde rol van RAVI/NCGI (Netwerk voor Geo-informatie; Nationaal Clearinghouse Geo-Informatie) in de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur en de instelling van het GI-beraad doen vermoeden dat nog meer ontwikkelingen zullen volgen.

De leden van de Subcommissie zijn in verschillende capaciteiten in meer of mindere mate bij al deze ontwikkelingen betrokken.


Samenstelling van de Subcommissie

In het verslagjaar werd de Subcommissie uitgebreid met een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven om de relatie van het werk van de Subcommissie met de praktijk van de toepassing van geo-informatie en geo-informatietechnologie te versterken. Met de betreffende vertegenwoordiging is ook een personele band gelegd met het Bedrijvenplatform Geo-Informatie.


Activiteiten

In het verslagjaar hebben de inhoudelijke activiteiten zich geconcentreerd op:

 • de afronding en de verspreiding van de meerjarenplanning Thema's voor onderzoek 2005 2010;
 • de organisatie van en de deelname aan de studiedag Geo-information and computational geometry;
 • een drietal vergaderingen van de Subcommissie;
 • en het volgen van het RGI, X-GDI en INSPIRE.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek binnen de thema's van het onderzoeksplan 2000 2003 was grotendeels een voortzetting van het onderzoek in 2004. In december 2005 is door de NCG de dissertatie Spatial data quality: from description to application van dr.ir. P.A.J. van Oort uitgegeven.


Formulering vervolgonderzoek

Uit de genoemde ontwikkelingen komen ook zaken voort die tot aanvulling leiden van de onderzoekagenda die door de Subcommissie is samengesteld in de vorm van Thema's voor onderzoek voor de jaren 2005 2010, zoals de extra nadruk op de betekenis van semantiek, mobiele objecten en aspecten van recht en organisatie met het oog op toegankelijkheid van geo-informatie.

Het afgeronde onderzoeksplan heeft de volgende thema's:

 • Thema 1a. Modelleren van de spatio-temporele werkelijkheid;
 • Thema 1b. Spatio-temporele algoritmen;
 • Thema 2. Mutaties van databases en databaseconsistentie;
 • Thema 3. Meerschalige spatio-temporele data;
 • Thema 4. Kwaliteit van spatio-temporele data en de modellering van onzekerheid;
 • Thema 5. Visualisatie van geo-informatie;
 • Thema 6. Gebruik van geo-informatie;
 • Thema 7. Geo-informatie infrastructuur en interoperabiliteit;
 • Thema 8. Mobiele objecten;
 • Thema 9. Semantiek;
 • Thema 10. Recht en organisatie.

Er wordt een Engelse vertaling overwogen, maar een definitieve beslissing daarover is nog niet genomen.

Studiedag Geo-information and computational geometry

De Subcommissie heeft in samenwerking met Geo-Informatie Nederland (GIN) op maandag 14 november 2005 de studiedag Geo-information and computational geometry georganiseerd. Het hoofddoel was diverse aspecten in verband met ruimtelijke datastructuren en algoritmen te laten zien die normaliter niet direct zichtbaar zijn voor de eindgebruikers van Geografische Informatiesystemen (GIS). Het seminar was bedoeld voor een meer op technologie georiënteerd publiek, waarbij de presentatoren was gevraagd een goede balans te vinden tussen details en begrijpelijkheid.


Een drietal vergaderingen van de Subcommissie

De vergaderingen van de Subcommissie zijn tevens gebruikt om kennis te maken met het onderzoek op het gebied van geo-informatie dat bij de deelnemers van de Subcommissie gaande is. Bij de gastheerorganisaties van de vergaderingen kwamen diverse onderwerpen aan de orde:

 • bij het ITC lag het zwaartepunt op het onderzoek naar 'geo-information processing';
 • bij de Topografische Dienst Kadaster stond de ontwikkeling van de TOP10NL (Topografisch vectorbestand 1:10.000) centraal en de relatie met de huidige producten van de Dienst;
 • bij de afdeling Geo-Informatie van de provincie Gelderland is de kanaliserende functie toegelicht die geo-informatie heeft binnen de totale gegevensstromen van de provincie.

Ruimte voor Geo-Informatie

Het belangrijkste programma van ICES/KIS-3 (Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur) binnen het aandachtsgebied van de Subcommissie is Ruimte voor Geo-Informatie (RGI). Een nieuwe ronde voor onderzoeksvoorstellen is gehouden in december 2005. De organisaties van alle leden van de Subcommissie zijn inmiddels bij projecten van RGI betrokken.


Europese ontwikkelingen

De activiteiten in het kader van INSPIRE namen een aanvang. Vanuit Nederland zijn drie experts, allen lid van de Subcommissie, afgevaardigd: ing. M. Reuvers (RAVI) als voorzitter van het Metadata drafting team, prof.dr.ir. P.J.M. van Oostrom (TU Delft) als lid van het drafting team Data specifications en dr. M.J.M. Grothe (RWS AGI) als lid van het drafting team Network services.